reagiraj.org.mk е интернет платформа каде што можете да пријавите и поднесете преставки поврзани со ромската заедница поврзани со прекршувања на права, одбивање пристап до јавни услуги и слично.

Оваа страница е подготвенa со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Информациите на оваа страница не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за Меѓународен Развој или на Владата на Соединетите Американски држави.

За повеќе информации за работата на Институтот за истражување и анализа на политики - Ромалитико посетете ја нашата веб страница или следете нé на социјалните медиуми Facebook/ Instagram/ Twitter.

За повеќе информации за работата на УСАИД во Северна Македонија посетете ја нивната веб страница USAID North Macedonia website или фејсбук страница USAID North Macedonia Facebook.

  • Пријавени случаи

НЕОСНОВАН ЗАТАЕН ДОЛГ ИЗДАДЕН ОД МРТ

На ден 15.03.2023 година поднесов Барање за поврат на парични средства по основ плаќање на обврски за радио дифузна такса на Македонската Радио Телевизија до Министерство за финансии и Управа за јавни приходи РД Прилеп. Согласно надлежностите на гореименуваните, барањето беше поднесено како засегната, односно поради тоа што од месец јуни, 2013 година па се до месец септември, 2019 година врз основа на Законот за РДТ, мојот сопруг С.Д.  со живеалиште на ул.„Дабнички Завој„ бр.** во Прилеп, со ЕМБГ 25*********** беше задолжен на месечно ниво по 190,00 денари со јавна давачка за РДТ на МРТ, односно вкупен износ од...