Ден: д.м.г

НЕОСНОВАНО БРИШЕЊЕ ОД ЕВИДЕНЦИЈА НА АВРСМ – ПРЕЧКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВО НА ГМП

С. А.  на возраст од 32 години и нејзиниот сопруг А. А.  на возраст од 34 години, живееат во брачна заедница со нивните 3 малолетни деца на улица Дабнички Завој во Прилеп. Двајцата се невработени и активни баратели на работа, имаат завршено основно образование и биле корисници на право на родителски додаток за трето дете до месец Јануари, 2022 година. Нивните малолетни деца се редовни ученици во ООУ „Добре Јованоски“– Прилеп. Основните приходи за основните трошоци и егзистенција на семејството се од социјална заштита, а повремено и од сезонска работа или работа за дневница. Случајот е идентификуван на терен...

Види Повеќе

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ

А.Ч. родена 1962 година во Кичево, мажена во Дебар живее во заедница од 2 фамилии вкупно 9 лица. По националност се Роми, приматели на гарантирана минимална помош.  Нејзиниот сопруг Ф.Ч. и нејзиниот син А.Ч. работат приватно како физички работници. А.Ч. по неколку месечно боледување кај истата беше констатирано потешка телесна попреченост со што лицето не може само да ги врши основните активности од секојдневниот живот. Неколку дена откако истата беше пуштена од болница нејзината снаа Б.Ч. се обрати за совет и помош околу остварувањето на правото “Надоместок за помош и нега од друго лице”. Како правен монитор за наведениот...

Види Повеќе