ДОДАТОК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Министерство за труд и социјална политика оваа мерка ја обезбедува заради покривање на трошоците поврзани со образованието на децата кои се запишани во редовно школување во средно и основно образование, имајќи  во предвид нивна финансиска и материјална состојба. За користење на ова право детето треба да присуствува на 85% од вкупниот број на реализирани наставни  часови и да не користело додаток за образование за истата учебна година. Ова право може да го користат и корисници на Гарантирана минимална помош (ГМП). Правото на додаток за образование се остварува во зависност од материјалната состојба на домаќинството, како и домаќинство со дете...

Види Повеќе