ПРАВО НА НАДОМЕСТОК ЗАРАДИ ПОПРЕЧЕНОСТ

Надоместок заради попреченост е право на парична помош од социјална заштита. Ова право се обезбедува за поттикнување социјално вклучување и еднакви можности на лице кое е со тешка или длабока интелектуална попреченост, со најтешка телесна попреченост  и потполно слепо лице и потполно глуво лице. Лице со тешка интелектуална попреченост се смета лице кај кое што коефициентот на интелигенција приближно се движи од 20 до 34 (ментална возраст од три до шест години) и кое веројатно ќе има потреба од постојана поддршка и помош од друго лице. [1] За лице со длабока интелектуална попреченост се смета лице кај кое што...

Види Повеќе