Што е reagiraj.org.mk?

Веб страницата reagiraj.org.mk e интернет платформа, креирана како дел од активностите предвидени во проектот на УСАИД за инклузија на Ромите, и Проектот за следење и иницијатива за правно застапување во случаеви на полициска злоупотреба финансиски поддржан од Фондација Отворено Општество Берлин, имплементиран од Здружението на правници Роми – ЗПР Скопје.

Веб-платформата е предвидена како алатка за пријавување и поднесување претставки од ромската заедница поврзани со прекршувања на нивните права, одбивање пристап до јавни услуги и слично.

 1. Дали моите податоци ќе се појават на reagiraj.org.mk?
  НЕ. Потврдената пријава ќе се појави на платформата меѓутоа личните податоци ќе останат анонимни за јавноста.
 2. Дали може пријавата да биде анонимна?
  ДА.
 3. Дали може да поднесам пријава на друг начин?
  ДА. На емаил info@romalitico.org или на телефонскиот број +38975314504
Како функционира веб платформата?

По пријавувањето на еден од наведените начини, пријавата се разгледува од страна на Институтот за истражување и анализа на политики и доколку сте ги внеле Вашите лични податоци тимот ќе ве контактира. По потврдата, Вашата пријава ќе биде прикажана на страницата (без прикажување на Вашите лични податоци).

Сите прашања, проблеми или критики можете да ги пратите на info@romalitico.org или пак можете да не контактирате преку телефонскиот број +38975314504

What is reagiraj.org.mk?

Web site reagiraj.org.mk is an internet platform, created as part of the activities envisaged within the USAID’s Roma Inclusion Activity Projct, and the Monitoring Project and Initiative for legal representation in cases of police abuse financially supported by the Open Society Foundation – Berlin, implemented by the Association of Roma Lawyers – ZPR Skopje.

The web platform is intended as a tool for reporting and submitting complaints from the Roma community related to violations of their rights, denial of access to public services and etc.

 1. Will my data appear on reagiraj.org.mk?
  NO. The confirmed application will appear on the platform but the personal data will remain anonymous to the public.
 2. Can the application be anonymous?
  YES.
 3. Can I apply in another way?
  YES. On email info@romalitico.org or on the phone number +38975314504
How does the web platform work?

After submitting the case in one of the following ways, the application is reviewed by the Institute for Research and Policy Analysis and if you have entered your personal information the team will contact you. After confirmation, your application will be displayed on the page (without displaying your personal data).

All questions, problems or criticisms can be sent to info@romalitico.org or you can contact us by phone +38975314504