Политика за заштита на личните податоци

Политиката за заштита на личните податоци се однесува на користењето и обработката на податоците кои со Ваша предходна согласност стануваат достапни на контролорите на збирката на личните податоци, како и оние лични податоци кои се веќе достапни на социјалните мрежи кои ги користите. Со Политиката за заштита на личните податоци се осигурува приватноста и сигурноста на Вашите податоци кои се исклучиво наменети за користење и обработка за наведените цели.

Прибирањето на податоците се врши со согласност со прописите за заштита на личните податоци. Со влегувањето и дадената согласност на интеракциите Вие се согласувате со условите дефинирани во оваа Политика за заштита на личните податоци (Политика).

     1. Обем на обработката на податоците и целта на ракување со податоци

Целта на користењето и обработката на податоци од страна на контролорите на збирката на личните подаците е директна комуникација со лицата кои пријавуваат инциденти на документираните пријави на платформата. Прибирањето на податоци се врши исклучиво со предходно прибавена согласност и волонтерски од страна на посетителите, претплатениците и регистрантите за да може да се понудат информации и услуги за нив.

Податоците се користат за праќање на повратни информации на лицата кои пријавуваат инциденти на платформата заради обезбедување на соодветно правно советување, правна помош и поддршка. Вашите податоците исто така можат да се користат и за статистички операции, како и анализарање на податоците.

     1.1. Видови на податоци кои ние ги собираме
  • Информации за контакт преку кои ние можеме да комуницираме со Вас, Вашето име, e-mail или поштенска адреса, телефонски броеви, или други адреси кои овозможуваат праќање и комуницирање на пораки, географски локации и демографија, производи и услуги што Ве интересираат и други комерцијални информации.
  • Собирањето на овие податоци се врши преку пополнување на формите за пријавување на инциденти.
  • За вклучување во интеракциите некои од податоците можат да бидат задолжителни, а некои од нив можат да бидат поставени како доброволни за споделување. Пополнувањето на бараните задолжителни податоци e предуслов за вклучувањето во интеракцијата.
          

     2. Пристап до податоци и мерки за обезбедување на безбедно ракување со податоци

Собирањето на податоците се врши со Вашата интеракција преку поднесување на пријава на платформата. Податоците се прибираат со Вашето пријавување со Ваша согласност.

Со цел заштита на податоците, лицата кои пријавуваат инциденти се запознаваат со политика на прибирањето на податоците преку овaa Политика при што корисниците се информирани за целта на користењето и прибирањето на податоците, воедно контролорот на збирката на податоци се обврзува на задолжително давање на одговори на поставени прашања, како и исправка на податоците кои се однесуваат на корисниците и претплатниците.

За чувањето на Вашите податоци ние користиме адекватна административна и техничка заштита која гарантита сигурност.

     3. Прашања во врска со користењеto и собирањето на податоците

Корисните можат да бидат информирани за целите, категориите на корисници на личните податоци, изворот на податоци, правната основа за обработка и автоматизираната обработка во случај на таква обработка пришто контролот во случај на прашања има обврска да одговори во рок од 15 дена од приемот на прашањето. На исто поставено прашање контролот нема обврска повторно да одговори на ист корисник, освен во случај на изминување на шест месеци од доставување на првото прашање.

     4. Промена и чување на Вашите податоци

Личните податоци се собираат правично, точно со соодветни мерки за бришење и коригирање на податоците коишто се неточни, имајќи ги во предвид целите за коишто се собираат податоците. Чувањето на податоците се врши за периодот кој е потребен за исполнување на целите поради кои се собраните податоците, но не подолго од 3 години. По изминувањето на наведениот период, истите можат да бидат употребени само за историски, научни и статистички цели.

     5. Контролор и трети лица

Контролор на збирката на податоци се Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико и Здружение на правници Роми – ЗПР Скопје, при што се гарантира дека Вашите податоци нема да бидат трансферирани со профитабилна намера и нема да бидат користени за друга намера, освен целта која што е опишана во оваа Политика. Споделување на информациите со третите лица се однесува на дистрибуција на интеракции и промотивни пораки.

     6. Користена терминогогија

Контролот на збирката на податоци, се однесува на субјектот кој го утврдува начинот на собирање, користење и обработка на податоците.

Обработка на лични податоци, се однесува на операцијата која вклучува собирање, организирање, користење и бришење на податоците.

Трето лице, се однесува на подизведувачот на збирката на податоци со кого податоците може да се споделуваат.

Збирка на податоци, се однесува на организираниот начин на чување на податоците на безбедносно место.

     7. Контакт и бришење на податоците

Корисниците и претплатниците го задржуваат правото во секое време да ја повлечат согласноста за обработка на нивните лични податоци за целите заради кои е поднесена пријавата до платформата, со известување на официјалниот емајл info@romalitico.org. Доколку не информирате дека сакате Вашата согласност да биде повлечена, Вашите податоци ќе бидат избришани од системот.

Политиката за заштита на личните податоци повремено може да биде менувана и дополнувана.

Personal data protection policy

The personal data protection policy refers to the use and processing of data that with your prior consent become available to the controllers of the personal data collection, as well as those personal data that are already available on the social networks that you use. The Privacy Policy ensures the privacy and security of your data which is exclusively intended for use and processing for the stated purposes.

The collection of data is done in accordance with the regulations for personal data protection. By entering and agreeing to the interactions you agree to the terms defined in this Privacy Policy (the Policy).

     1. Data processing scope and purpose of data handling

The purpose of the use and processing of data by the controllers of the personal data collection is direct communication with the persons who report incidents on the documented reports on the platform. Data collection is done exclusively with previously obtained consent and voluntarily by visitors, subscribers and registrants so that information and services can be offered to them.

The data is used to send feedback to persons reporting incidents on the platform to provide appropriate legal advice, assistance and support. Your data can also be used for statistical operations as well as data analysis.

     1.1. Types of data we collect
  • Contact information through which we can communicate with you, your name, e-mail or postal address, telephone numbers, or other addresses that allow you to send and communicate messages, geographical locations and demographics, products and services that interest you, and other commercial information.
  • The collection of this data is done by filling in the incident reporting forms.
  • To engage in interactions some of the data may be required and some may be set as voluntary for sharing. Completing the required mandatory data is a prerequisite for engaging in the interaction.      

     2. Data access and measures to ensure secure data handling

The data collection is done by your interaction by submitting a report on the platform. The data is collected by your registration with your consent.

In order to protect the data, the persons who report incidents are acquainted with the data collection policy through this Policy, whereby the users are informed about the purpose of using and collecting the data, at the same time the controller of the data collection is obliged to give obligatory answers to questions, as well as correction of data concerning users and subscribers.

For the storage of your data we use adequate administrative and technical protection that guarantees security

     3. Questions regarding the use and collection of data

Users can be informed about the purposes, categories of users of personal data, data source, legal basis for processing and automated processing in case of such processing and the control in case of questions is obliged to answer within 15 days from the receipt of the question. . At the same question, the control is not obliged to answer the same user again, except in case six months have passed since the submission of the first question.

     4. Modify and store your data

Personal data is collected fairly, accurately with appropriate measures to delete and correct inaccurate data, taking into account the purposes for which the data is collected. The storage of data is done for the period required to meet the purposes for which the data were collected, but not longer than 3 years. After the specified period, they can be used only for historical, scientific and statistical purposes.

     5. Controller and third parties

The controller of the data collection is the Institute for Policy Research and Analysis – Romalitico and the Association of Roma Lawyers – ZPR Skopje, whereby it is guaranteed that your data will not be transferred with a profitable intention and will not be used for any other purpose, except the purpose as described in this Policy. Sharing information with third parties refers to the distribution of interactions and promotional messages.

     6. Terminology used

Data collection control, refers to the entity that determines the manner of data collection, use and processing.

Processing of personal data, refers to an operation that involves collecting, organizing, using, and deleting data.

Third person, refers to the data collection subcontractor with whom the data can be shared.

Data collection, refers to the organized way of storing data in a secure place.

     7. Contact and delete data

Users and subscribers reserve the right at any time to withdraw consent to the processing of their personal data for the purposes for which the application was submitted to the platform, by notifying the official email info@romalitico.org. If you do not inform us that you want your consent to be withdrawn, your data will be deleted from the system.

The personal data protection policy may be amended from time to time.