ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО – НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ

Лицето Џ.К. роден 1962 година во Гостивар, боледува од тешка телесна попреченост и е примател на ГМП. Џ.К. имал позитивно решение за остварување на правото од областа на социјална заштита – Надоместок за помош и нега од друго лице, меѓутоа на истото решение му истекол рокот на важност, така што лицето треба повторно да аплицира за  да може да му се продолжи остварувањето на правото. Земајќи предвид дека во семејството живее заедно со своите полнолетни синови и својата сопруга и истите се неписмени и невработени, продолжувањето на горенаведеното право е од особено големо значење за Џ.К. и неговото семејство....

Види Повеќе